Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube

ŽIVOTIĆ

 

  

 

 

 

 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE 
Gradsko kazalište Pula

MARIJA CRNOBORI

ŽIVOTIĆ
Eseji, kazališni i ini

Nakladnik
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE 
Gradsko kazalište Pula

Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ

Izabrala i priredila
Jelena LUŽINA

Recezenti
akad. Josip BRATULIĆ
dr. Darko GAŠPAROVIĆ

Izvršni urednik
Miodrag KALČIĆ

Fotografije
Arhiva Marije Crnobori

Korektura
Miodrag KALČIĆ

Grafičko oblikovanje
Mauricio FERLIN

Tisak
GRAFOMARK, Zagreb

Tiskano u Hrvatskoj
Printed in Croatia

CIP - Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli

UDK 821.163.42-94

CRNOBORI, Marija
     Životić: Eseji kazališni i ini / Marija
Crnobori; izabrala i priredila Jelena
Lužina. - Pula Istarsko narodno kazalište,
Gradsko kazalište Pula, 2011.

ISBN 978.953-7788-00-1 

Lužina, Jelena